ผลงาน / Project Reference

           Construction

           Mattahyom Watmakut Kasat School Building

                  

           

       150 Years  Watmakut Kasat Building

          

 

            Siam Center

               

      

       Science Centre for Education 

          

      

      Subway Project  

                 

 

       International Studies Center

                 

 

          

           IT Solution

            Department of Correction

                 

     

       National Disaster Warning Center

                 

         

       Office of the Narcotic Control Broad

          

      

        TOT